2018ರೊಳಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುದ್ಧೀಕರಣ, ಮೋದಿ ಸಂಕಲ್ಪ: ಸಂಸದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 23-7-2017 , ಪುಟ 4 2

2018ರೊಳಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುದ್ಧೀಕರಣ, ಮೋದಿ ಸಂಕಲ್ಪ: ಸಂಸದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 23-7-2017 , ಪುಟ 4 2

Leave a Reply