2018ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದುರನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 18-4-2017 , ಪುಟ 7

2018ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದುರನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 18-4-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply