2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಧನವಿನಿಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಮಂಡನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಧನವಿನಿಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಮಂಡನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು

Leave a Reply