2 ಸಾವಿರ ಮೆ .ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯೋಜನೆ

2 ಸಾವಿರ ಮೆ .ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯೋಜನೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

vk3

Leave a Reply