1987 ರಿಂದ ರಂಗಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಸವಿ ಉಣ್ಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯ ನಾಟಕೋತ್ಸೊವದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ

BSY