150 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 28-8-2019 , ಪುಟ 4

150 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 28-8-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply