12000 ಕೋಟಿ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆ

12000 ಕೋಟಿ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆ

Leave a Reply