11ಕ್ಕೆ ಎದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ: ಸಿಎಂಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪ್ರಶ್ನೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 26-3-2017 , ಪುಟ 4