1.16 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ

1.16 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ

ಸಂಯುಕ್ತ  ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

sk22

Leave a Reply