108 ಅಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

108 ಅಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

Leave a Reply