10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1-10-2019 , ಪುಟ 5

10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1-10-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply