10 ಸಾವಿರ ಬೂತ್, ‘ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಬೂತ್ʼ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಕೆಲಸ: ಸಿಎಂ

10 ಸಾವಿರ ಬೂತ್, ‘ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಬೂತ್ʼ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಕೆಲಸ: ಸಿಎಂ

Leave a Reply