ಚಿತ್ರ ಸಂತೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆರವು
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 6-1-2020 , ಪುಟ 1

ಚಿತ್ರ ಸಂತೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆರವು

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 6-1-2020 , ಪುಟ 1

Leave a Reply