ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 349ನೇ ಆರಾಧನೆ, ಶ್ರೀಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 349ನೇ ಆರಾಧನೆ, ಶ್ರೀಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

Leave a Reply