೧ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ  ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

೧ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

Leave a Reply