ಹೊಸ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ಕೌಶಲಗಳು, ತರಬೇತಿ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 150 ಐಟಿಐಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನರಿಗೆ ವರವಾಗಲಿದೆ: ಸಿಎಂ

ಹೊಸ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ಕೌಶಲಗಳು, ತರಬೇತಿ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 150 ಐಟಿಐಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನರಿಗೆ ವರವಾಗಲಿದೆ: ಸಿಎಂ

Leave a Reply