ಹೊಸಕೋಟೆ, ಆನೇಕಲ್ ಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು

ಹೊಸಕೋಟೆ, ಆನೇಕಲ್ ಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು

Leave a Reply