ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಭೂಸಿರಿ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಭೂ ಮಿತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಭೂಸಿರಿ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಭೂ ಮಿತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply