ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಾಗಣೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು – ಸಿ ಎಂ

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಾಗಣೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು – ಸಿ ಎಂ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ ವರದಿpv22

Leave a Reply