ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನುಡಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ 2020-21ಕ್ಕೆ ವರ್ಚ್ಯುವಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನುಡಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ 2020-21ಕ್ಕೆ ವರ್ಚ್ಯುವಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

Leave a Reply