ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ ಆಂಡ್ ಡಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ರೂ. 6,99,404 ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ ಆಂಡ್ ಡಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ರೂ. 6,99,404 ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

Leave a Reply