ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತೇಜಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ’ನವೋದ್ಯಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕ – 2019’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತೇಜಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ’ನವೋದ್ಯಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕ – 2019’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ

Leave a Reply