ಸೋಂಕು ಇಳಿಮುಖವಾಗದಿದ್ದರೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರಿಕ್ಷೆಯೂ ರದ್ದು

ಸೋಂಕು ಇಳಿಮುಖವಾಗದಿದ್ದರೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರಿಕ್ಷೆಯೂ ರದ್ದು

Leave a Reply