ಸುಮಾರು ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮನ ತಣಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿಧ್ವಾಂಸ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ಜಸ್ರಾಜ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

ಸುಮಾರು ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮನ ತಣಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿಧ್ವಾಂಸ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ಜಸ್ರಾಜ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

Leave a Reply