ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ “ಕಮಿಷನ್” ಸುಗ್ಗಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಲೇವಡಿ
ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 29-11-2017 , ಪುಟ 1

ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ “ಕಮಿಷನ್” ಸುಗ್ಗಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಲೇವಡಿ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 29-11-2017 , ಪುಟ 1
ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 29-11-2017 , ಪುಟ 2

Leave a Reply