ಸವಾಲು  ಎದುರಿಸುವುದು ನನಗೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ

ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು ನನಗೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ

Leave a Reply