ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸುವರು ಜನ , ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ

ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸುವರು ಜನ , ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ ವರದಿ

pv12

Leave a Reply