ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ: ರೈತರು, ನೇಕಾರರು ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ: ರೈತರು, ನೇಕಾರರು ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

Leave a Reply