ಸಬಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಕೋವಿಡ್19 ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ 16.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಸಬಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಕೋವಿಡ್19 ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ 16.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

Leave a Reply