ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ‘ಸಾರಿಗೆ ಮಿತ್ರ – ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ವರ್ಷ’ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ‘ಸಾರಿಗೆ ಮಿತ್ರ – ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ವರ್ಷ’ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

Leave a Reply