ಸದನ ಒಪ್ಪಿದರೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ  ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ

ಸದನ ಒಪ್ಪಿದರೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

vk1

Leave a Reply