ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಗ್ರಾಪಂ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಗ್ರಾಪಂ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ

Leave a Reply