ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ  600 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚ

ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 600 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ   ವರದಿ

sk2

Leave a Reply