ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

CM with Saibaba

ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇಂದು ಪುಟಪರ್ತಿಗೆ ತೆರಳಿಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನುಭೇಟಿಯಾದರು.

cm-with-saibaba-1

Leave a Reply