ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ 500ನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ 500ನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

Leave a Reply