ಶೇ 5ರಷ್ಟು   ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ

ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ ವರದಿ

pv22

Leave a Reply