ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಮುನವಳ್ಳಿ  ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ – ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಮುನವಳ್ಳಿ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ – ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

CM in Hubballi

Leave a Reply