ಶರಾವತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಸಾಗುವಳಿದಾರ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

ಶರಾವತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಸಾಗುವಳಿದಾರ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

Leave a Reply