ವ‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ಲಯಗಳ‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ಲ್ಲಿ ಸೋಂ‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ಕಿ‍ತರ ಸಂ‍ಖ್ಯೆ ಇಳಿಸಲು ಕ‍ಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿ‍ಸಿ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‍‌

ವ‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ಲಯಗಳ‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ಲ್ಲಿ ಸೋಂ‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ಕಿ‍ತರ ಸಂ‍ಖ್ಯೆ ಇಳಿಸಲು ಕ‍ಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿ‍ಸಿ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‍‌

Leave a Reply