ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಎನ್ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಆಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಎನ್ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಆಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

Leave a Reply