ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ  200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ  ನೆರವು ಕೋರಿಕೆ

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ ನೆರವು ಕೋರಿಕೆ

ಸಂಯುಕ್ತ  ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

sk1

Leave a Reply