ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿದ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿದ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ

Leave a Reply