ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಎಂ ಕೆಲಸವೇ?

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 09-06-2015, ಪುಟ 10
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 09-06-2015, ಪುಟ 10