ಲ್ಯಾಬ್ ಜೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರೈ ಲಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಇಂದು ನೆರವೇರಿತು.

ಲ್ಯಾಬ್ ಜೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರೈ ಲಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಇಂದು ನೆರವೇರಿತು.

Leave a Reply