ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊತ್ತ  600 ಕೋಟಿ ರು ಹೆಚ್ಚಳ

ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊತ್ತ 600 ಕೋಟಿ ರು ಹೆಚ್ಚಳ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ವರದಿ

kp2

Leave a Reply