ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆದೇಶ

ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆದೇಶ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

sk1

Leave a Reply