ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ತುಘಲಕ್ ಆಡಳಿತ : ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-5-2016 , ಪುಟ 5

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ತುಘಲಕ್ ಆಡಳಿತ : ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-5-2016 , ಪುಟ 5
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-5-2016 , ಪುಟ 5

Leave a Reply