ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿರುವ  ಸಿ ಎಂ

ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

Leave a Reply