ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಿಂತ ಸಾಧು ಸಂತರು ಮುಖ್ಯ

ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಿಂತ ಸಾಧು ಸಂತರು ಮುಖ್ಯ

Leave a Reply