ರಾಜ್ಯದ 17ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಲಸಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದ 17ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಲಸಿಕೆ

Leave a Reply